ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SHOCK PRICE

รหัสทัวร์ : TW30XW5DZG
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SHOCK PRICE

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SHOCK PRICE

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย « เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ICASA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านชา – วัดหลงซาน – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ตลาดซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) « เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

04-08 ตุลาคม 256015,77715,77715,7774,5008,900
05-09 ตุลาคม 256014,77714,77714,7774,5007,900
06-10 ตุลาคม 2560 14,77714,77714,7774,5007,900
11-15 ตุลาคม 256015,77715,77715,7774,5008,900
13-17 ตุลาคม 256014,77714,77714,7774,5007,900
18-22 ตุลาคม 256017,77717,77717,7774,5009,900
19-23 ตุลาคม 256017,77717,77717,7774,5009,900
01-05 พฤศจิกายน 256015,77715,77715,7774,5008,900
02-06 พฤศจิกายน 256015,77715,77715,7774,5008,900
08-12 พฤศจิกายน 256015,77715,77715,7774,5008,900
09-13 พฤศจิกายน 256015,77715,77715,7774,5008,900
15-19 พฤศจิกายน 256015,77715,77715,7774,5008,900
16-20 พฤศจิกายน 256015,77715,77715,7774,5008,900
22-26 พฤศจิกายน 256015,77715,77715,7774,5008,900
23-27 พฤศจิกายน 256015,77715,77715,7774,5008,900
29 .. – 03 .. 256017,77717,77717,7774,5009,900
30 .. – 04 .. 256017,77717,77717,7774,5009,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ