ทัวร์ไต้หวัน Best Journey

รหัสทัวร์ : TW2XW5DZG

BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว

ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง

ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน

พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจในราคาสุดพิเศษ!!

สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต ห้ามพลาด!!

ราคาเริ่มต้น 17,777.-

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2560

เครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย «

02.15 น. หรือ 00.20 น. โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182
เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SUN HOT SPRING & RESORT หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» ลถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ตลาดซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) « 

09.40 น. หรือ 06.20 น. โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

ตุลาคม 2560
20 – 24 ตุลาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-12,900.-
22 – 26 ตุลาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-12,900.-
พฤศจิกายน 2560
01 – 05 พฤศจิกายน 256017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-10,900.-
02 – 06 พฤศจิกายน 256017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-10,900.-
08 – 12 พฤศจิกายน 256017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-10,900.-
09 – 13 พฤศจิกายน 256017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-10,900.-
15 – 19 พฤศจิกายน 256017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-10,900.-
16 – 20 พฤศจิกายน 256017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-10,900.-
22 – 26 พฤศจิกายน 256017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-10,900.-
23 – 27 พฤศจิกายน 256017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-10,900.-
29 .. – 03..256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-11,900.-
30 .. – 04..256019,777.-19,777.-19,777.-5,000.-10,900.-
ธันวาคม 2560
01 – 05 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-12,900.-
02 – 06 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-12,900.-
06 – 10 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-12,900.-
07 – 11 ธันวาคม 2560 20,777.-20,777.-20,777.-7,000.-12,900.-
08 – 12 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-12,900.-
13 – 17 ธันวาคม 256018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-10,900.-
14 – 18 ธันวาคม 256018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-10,900.-
20 – 24 ธันวาคม 256018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-10,900.-
22 – 25 ธันวาคม 256019,777.-19,777.-19,777.-5,000.-10,900.-
27 – 31 ธันวาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-8,000.-13,900.-
28 .. – 01 ม..256023,777.-23,777.-23,777.-8,000.-13,900.-
29 .. – 02..256023,777.-23,777.-23,777.-8,000.-13,900.-
30 .. – 03..256023,777.-23,777.-23,777.-8,000.-13,900.-
31 ธ.ค. – 04 ม.ค.256022,777.-22,777.-22,777.-8,000.-13,900.-
มกราคม 2561
03 – 07 มกราคม 256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-
04 – 08 มกราคม 256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-
10 – 14 มกราคม 256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-
11 – 15 มกราคม 256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-
17 – 21 มกราคม 256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-
18 – 22 มกราคม 256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-
24 – 28 มกราคม 256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-
25 – 29 มกราคม 256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-
31 ม.ค. – 04 ก.พ.256118,888.-18,888.-18,888.-5,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ