ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW2XW5DZG
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง « โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SUN HOT SPRING & RESORT หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» ลถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ตลาดซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) « โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางรายละเอียดเที่ยวบิน
ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
(เด็กไม่มีเตียง)
พักเดียวเพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
04-08 ต.ค. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
05-09 ต.ค. 6018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-
06-10 ต.ค. 6018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-
11-15 ต.ค. 6018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-
12-16 ต.ค. 6018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-
13-17 ต.ค. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
18-22 ต.ค. 6019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-
19-23 ต.ค. 6020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-
20-24 ต.ค. 6020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-
22-26 ต.ค. 6020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
01-05 พ.ย. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
02-06 พ.ย. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
08-12 พ.ย. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
09-13 พ.ย. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
15-19 พ.ย. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
16-20 พ.ย. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
22-26 พ.ย. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
23-27 พ.ย. 6017,777.-17,777.-17,777.-5,000.-
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 6019,777.-19,777.-19,777.-5,000.-
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 6019,777.-19,777.-19,777.-5,000.-
เดือน ธันวาคม 2560
01 – 05 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-
02 – 06 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-
06 – 10 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-
07 – 11 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-
08 – 12 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-7,000.-
13 – 17 ธันวาคม 256018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-
14 – 18 ธันวาคม 256018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-
20 – 24 ธันวาคม 256018,777.-18,777.-18,777.-5,000.-
22 – 25 ธันวาคม 256019,777.-19,777.-19,777.-5,000.-
27 -31 ธันวาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-8,000.-
เทศกาลปีใหม่ 2561
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 6023,777.-23,777.-23,777.-8,000.-
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 6023,777.-23,777.-23,777.-8,000.-
30 ธ.ค - 3 ม.ค. 6023,777.-23,777.-23,777.-8,000.-
31 ธ.ค - 4 ม.ค. 6022,777.-22,777.-22,777.-8,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ