ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW29XW7DZG
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ « เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติ TAROKO – ร้านหยก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE HUALIEN หรือระดับเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 ..

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) « เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

01 – 07 ตุลาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-
08 – 14 ตุลาคม 256023,777.-23,777.-23,777.-7,000.-
15 – 21 ตุลาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-
03 – 09 พฤศจิกายน 256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-
17 – 23 พฤศจิกายน 256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-
24 – 30 พฤศจิกายน 256022,777.- 22,777.-22,777.-7,000.-
01 – 07 ธันวาคม 256025,777.-25,777.-25,777.-8,000.-
08 – 14 ธันวาคม 256025,777.-25,777.-25,777.-8,000.-
22 – 28 ธันวาคม 2560  24,777.-24,777.-24,777.-8,000.-
26.. 2560 – 01 .. 256127,777.-27,777.-27,777.-10,000.-
27 .. 2560 – 02 .. 256128,777.-28,777.-28,777.-10,000.-
28 .. 2560 – 03 .. 256128,777.-28,777.-28,777.-10,000.-
30 .. 2560 – 05 .. 256127,777.-27,777.-27,777.-10,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%