ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW28XW7DZG
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ « เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองเกาสง – Liuhe Night Market «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of  Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทเป «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) « เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

09 – 15 ตุลาคม 256023,777.-23,777.-23,777.-7,500.-16,900.-
10 – 16 พฤศจิกายน 256023,777.-23,777.-23,777.-7,500.-16,900.-
15 – 21 ธันวาคม 256024,777.-24,777.-24,777.-8,500.-17,900.-
29 .. – 04 .. 256028,777.-28,777.-28,777.-10,000.-20,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ