ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW26BR5DZG
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กันยายน 2560
09 – 13 กันยายน 256020,77720,77720,7775,500
17 – 21 กันยายน 256020,77720,77720,7775,500
23 – 27 กันยายน 256020,77720,77720,7775,500
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 256021,77721,77721,7775,500
เดือน ตุลาคม 2560
04 – 08 ตุลาคม 256021,77721,77721,7775,500
22 – 26 ตุลาคม 256025,77725,77725,7776,500
เดือน พฤศจิกายน 2560
03 – 07 พฤศจิกายน 256021,77721,77721,7775,500
08 – 12 พฤศจิกายน 256021,77721,77721,7775,500
12 – 16 พฤศจิกายน 256021,77721,77721,7775,500
17 – 21 พฤศจิกายน 256021,77721,77721,7775,500
26 – 30 พฤศจิกายน 256021,77721,77721,7775,500
เดือน ธันวาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 256025,77725,77725,7776,500
13 – 17 ธันวาคม 256022,77722,77722,7775,500
17 – 21 ธันวาคม 256022,77722,77722,7775,500
24 – 28 ธันวาคม 256022,77722,77722,7775,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ