ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW26BR5DZG – (TPE13)

Fantastic

TAIWAN

5 วัน 3 คืน

FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว

พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 20,777.-

• วัดไถซานซื่อ • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินวู่ • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว • ตึกไทเป 101

• พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, MITSUI OUTLET PARK

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา     วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
SANKAI KAN HOTEL
3ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL

★★★★★

4ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG

★★★★

5ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

03 – 07 พฤษภาคม 2561

BR206 02.15 – 07.05

BR205 20.45 – 23.30

20,77720,77720,7775,50013,777
15 – 19 พฤษภาคม 2561

BR206 02.15 – 07.05

BR203 21.40 – 00.25+1

19,77719,77719,7775,00012,777
24 – 28 พฤษภาคม 2561

BR206 02.15 – 07.05

BR205 20.45 – 23.30

20,77720,77720,7775,50013,777
08 – 12 มิถุนายน 2561

BR206 01.45 – 06.35

BR203 21.40 – 00.25+1

19,77719,77719,7775,00012,777
13 – 17 มิถุนายน 2561

BR206 02.15 – 07.05

BR205 20.45 – 23.30

20,77720,77720,7775,50013,777
20 – 24 มิถุนายน 2561

BR206 02.15 – 07.05

BR205 20.45 – 23.30

19,77719,77719,7775,00012,777
27 มิ.. – 01 ..2561

BR206 02.15 – 07.05

BR205 20.45 – 23.30

19,77719,77719,7775,00012,777

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน