ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW25TG5DZG
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้ « สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กันยายน 2560
14 – 18 กันยายน 256025,77725,77725,7776,500
เดือน ตุลาคม 2560
18 – 22 ตุลาคม 256028,77728,77728,7777,500
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 256027,77727,77727,7776,500
เดือน พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 256025,77725,77725,7776,500
11 – 15 พฤศจิกายน 256025,77725,77725,7776,500
18 – 22 พฤศจิกายน 256025,77725,77725,7776,500
22 – 26 พฤศจิกายน 256025,77725,77725,7776,500
25 – 29 พฤศจิกายน 256025,77725,77725,7776,500
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 256025,77725,77725,7776,500
เดือน ธันวาคม 2560
05 – 09 ธันวาคม 256028,77728,77728,7777,500
16 – 20 ธันวาคม 256025,77725,77725,7776,500
20 – 24 ธันวาคม 256026,77726,77726,7776,500
21 – 25 ธันวาคม 256028,77728,77728,7777,500
23 – 27 ธันวาคม 256028,77728,77728,7777,500
27 – 31 ธันวาคม 256028,77728,77728,7777,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ