ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW24TG4DZG
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้ « สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน TG634 (07.25-11.55)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) « โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กันยายน 2560
07 – 10 กันยายน 256021,90021,90021,9005,500
14 – 17 กันยายน 256021,90021,90021,9005,500
22 – 25 กันยายน 256022,90022,90022,9005,500
เดือน ตุลาคม 2560
20 – 23 ตุลาคม 256025,90025,90025,9006,500
28 – 31 ตุลาคม 256022,90022,90022,9005,500
เดือน พฤศจิกายน 2560
04 – 07 พฤศจิกายน 256022,90022,90022,9005,500
11 – 14 พฤศจิกายน 256022,90022,90022,9005,500
18 – 21 พฤศจิกายน 256022,90022,90022,9005,500
25 – 28 พฤศจิกายน 256022,90022,90022,9005,500
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 256022,90022,90022,9005,500
เดือน ธันวาคม 2560
07 – 10 ธันวาคม 256025,90025,90025,9006,500
16 – 19 ธันวาคม 256022,90022,90022,9005,500
21 – 24 ธันวาคม 256022,90022,90022,9005,500
23 – 26 ธันวาคม 256022,90022,90022,9005,500
27 – 30 ธันวาคม 256025,90025,90025,9006,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
  • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
  • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ