ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN (TPE10)

รหัสทัวร์ : TW24TG4DZG (TPE10)

AMAZING TAIWAN

4วัน 3คืน

ทานอาหารมื้อพิเศษ บนตึกไทเป 101

ชมเศียรราชินี อุทยานเย่หลิว

บิน 5 ดาว สะสมไมล์ 50%

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

ราคาเริ่มต้น 22,900.-

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN (TPE10)

เที่ยวอุทยานอาลีซาน – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง – มิตซุย เอ้าท์เล็ท

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้ «

07.25เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) «

20.10 . นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 07 มกราคม 256122,90022,90022,9005,500
06 – 09 มกราคม 256122,90022,90022,9005,500
12 – 15 มกราคม 256122,90022,90022,9005,500
13 – 16 มกราคม 256022,90022,90022,9005,500
18 – 21 มกราคม 256122,90022,90022,9005,500
20 – 23 มกราคม 256122,90022,90022,9005,500
25 – 28 มกราคม 256022,90022,90022,9005,500
27 – 30 มกราคม 256122,90022,90022,9005,500
02 – 05 กุมภาพันธ์ 256122,90022,90022,9005,500
03 – 06 กุมภาพันธ์ 256122,90022,90022,9005,500
04 – 07 กุมภาพันธ์ 256122,90022,90022,9005,500
22 – 25 กุมภาพันธ์ 256123,90023,90023,9005,500
23 – 26 กุมภาพันธ์ 256123,90023,90023,9005,500
24 – 27 กุมภาพันธ์ 256123,90023,90023,9005,500
03 – 06 มีนาคม 256123,90023,90023,9005,500
22 – 25 มีนาคม 256123,90023,90023,9005,500
29 มี.. – 01 เม.. 256123,90023,90023,9005,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ