ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW1XW6DZG
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ « เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) – ซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ « เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
02-07 ตุลาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
03-08 ตุลาคม 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-
07-12 ตุลาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
10-15 ตุลาคม 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-
14-19 ตุลาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
16-21 ตุลาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
17-22 ตุลาคม 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-
21-26 ตุลาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-6,000.-
23-28 ตุลาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-6,000.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
01-06 พฤศจิกายน 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
02-07 พฤศจิกายน 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-
08-13 พฤศจิกายน 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
09-14 พฤศจิกายน 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-
15-20 พฤศจิกายน 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
16-21 พฤศจิกายน 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-
22-27 พฤศจิกายน 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
23-28 พฤศจิกายน 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 6021,777.-21,777.-21,777.-6,000.-
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 6022,777.-22,777.-22,777.-6,000.-
เดือน ธันวาคม 2560
06-11 ธันวาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-6,000.-
07-12 ธันวาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-6,000.-
13-18 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
14-19 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-
20-25 ธันวาคม 256021,777.-21,777.-21,777.-6,000.-
21-26 ธันวาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-6,000.-
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 6024,777.-24,777.-24,777.-6,000.-
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 6025,777.-25,777.-25,777.-6,000.-
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 6025,777.-25,777.-25,777.-6,000.-
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 6024,777.-24,777.-24,777.-6,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ