ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW1XW6DZG – (TPE02)

Dream Destination

TAiwan

6 วัน 4 คืน

เส้นทางสุดฮิตขายดีที่สุด

พักหรูระดับ 5 ดาว แช่น้ำแร่ 1 คืน

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 18,777.-

เที่ยวอุทยานอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101

วัดจงไถซานซื่อ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
SANKAI KAN HOTEL
3เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
SUN HOT SPRING & RESORT

★★★★★

4ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
FUHSIN HOTEL

★★★★

5หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิวถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
FUHSIN HOTEL

★★★★

6สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ , เด็ก

ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

04 – 09 พฤษภาคม 256119,7776,00012,900
08 – 13 พฤษภาคม 256118,7776,00012,900
11 – 16 พฤษภาคม 256120,7776,00012,900
15 – 20 พฤษภาคม 256118,7776,00012,900
18 – 23 พฤษภาคม 256119,7776,00012,900
25 – 30 พฤษภาคม 256120,7776,00012,900
29 .. – 03 มิ..256119,7776,00012,900
05 – 10 มิถุนายน 256118,7776,00012,900
12 – 17 มิถุนายน 256119,7776,00012,900
19 – 24 มิถุนายน 256118,7776,00012,900
26 มิ.. – 01 ..256118,7776,00012,900
03 – 08 กรกฎาคม 256118,7776,00012,900
10 – 15 กรกฎาคม 256118,7776,00012,900
17 – 22 กรกฎาคม 256118,7776,00012,900
24 – 29 กรกฎาคม 256121,7776,00012,900
27 .. – 01 ..256120,7776,00012,900
07 – 12 สิงหาคม 256120,7776,00012,900
10 – 15 สิงหาคม 256121,7776,00012,900
17 – 22 สิงหาคม 256118,7776,00012,900
24 – 29 สิงหาคม 256118,7776,00012,900
28 .. – 02 ..256118,7776,00012,900
04 – 09 กันยายน 256118,7776,00012,900
11 – 16 กันยายน 256118,7776,00012,900
18 – 23 กันยายน 256119,7776,00012,900
25 – 30 กันยายน 256118,7776,00012,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน