ทัวร์ไต้หวัน Dream Destination

รหัสทัวร์ : TW1XW6DZG

TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว

ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง

ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

สุดคุ้ม!!..พักหรู 5 ดาว (1 คืน) แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

ราคาเริ่มต้น 19,777.-

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2560

เครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ « 

02.15 น. หรือ 00.20 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

» ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) – ซีเหมินติง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CHATEAU DE CHINE ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ « 

09.40 น. หรือ 06.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

ตุลาคม 2560
21 – 26 ตุลาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-13,900.-
23 – 28 ตุลาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-13,900.-
พฤศจิกายน 2560
01 – 06 พฤศจิกายน 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-12,900.-
02 – 07 พฤศจิกายน 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-12,900.-
08 – 13 พฤศจิกายน 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-12,900.-
09 – 14 พฤศจิกายน 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-12,900.-
15 – 20 พฤศจิกายน 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-12,900.-
16 – 21 พฤศจิกายน 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-12,900.-
22 – 27 พฤศจิกายน 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-12,900.-
23 – 28 พฤศจิกายน 256019,777.-19,777.-19,777.-6,000.-12,900.-
29 .. – 04..256021,777.-21,777.-21,777.-6,500.-12,900.-
30 .. – 05..256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-13,900.-
ธันวาคม 2560
06 – 11 ธันวาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-13,900.-
07 – 12 ธันวาคม 2560 22,777.-22,777.-22,777.-7,000.-13,900.-
13 – 18 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-12,900.-
14 – 19 ธันวาคม 256020,777.-20,777.-20,777.-6,000.-12,900.-
20 – 25 ธันวาคม 256021,777.-21,777.-21,777.-6,500.-12,900.-
21 – 26 ธันวาคม 256022,777.-22,777.-22,777.-7,000.-13,900.-
27 .. – 01 ..256024,777.-24,777.-24,777.-9,000.-15,900.-
28 .. – 02..256025,777.-25,777.-25,777.-9,000.-15,900.-
29 .. – 03..256025,777.-25,777.-25,777.-9,000.-15,900.-
30 .. – 04..256024,777.-24,777.-24,777.-9,000.-15,900.-
มกราคม 2561
03 – 08 มกราคม 256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-
04 – 09 มกราคม 256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-
10 – 15 มกราคม 256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-
11 – 16 มกราคม 256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-
17 – 22 มกราคม 256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-
18 – 23 มกราคม 256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-
24 – 29 มกราคม 256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-
25 – 30 มกราคม 256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-
31 ม.ค. – 05 ก.พ.256120,888.-20,888.-20,888.-6,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวันอื่นๆ