ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : EU71EY7DZG
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี « ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405 เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาบูดาบี – สนามบินซูริค – ซิตี้ทัวร์ซูริค – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล « ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ด้วยเที่ยวบินที่ EY073

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า

» ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอร์ลาเคน – ทาซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า

» ทาซ – เซอร์แมท – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
METROPOLE HOTEL , BERN หรือเทียบเท่า

» มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ –  โลซานน์ – ศาลาไทย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AGORA SWISS NIGHT, LAUSANNE หรือเทียบเท่า

» โลซานน์ – เมืองอันนาซี – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – สนามบินเจนีวา « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY052

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ « เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 **เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2560 และ 24 – 30 พฤศจิกายน เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ EY404 (10.25-20.05)**

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

10 – 16 พฤศจิกายน 256051,99951,99950,9998,50034,999
24 – 30 พฤศจิกายน 256051,99951,99950,9998,50034,999
01 – 07 ธันวาคม 256053,99953,99952,9998,50036,999

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์อื่นๆ