ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : EU66SQ7DZG
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ « โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ981

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – เบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – โลซานน์ « เปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ นครซูริค โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ346

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ALPHA-PALMIERS HOTEL, LAUSANNE หรือเทียบเท่า

» โลซานน์ – ศาลาไทย – เวเว่ย์ – ทาซ – เซอร์แมท «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า

» ทาซ – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLE HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า

» ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DORINT AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

» สนามบินซูริค – สิงคโปร์ « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ345

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ970

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน พฤศจิกายน 2560
22 – 28 พฤศจิกายน 256059,90059,90058,90011,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์อื่นๆ