ทัวร์แอฟริกาใต้

รหัสทัวร์ : EU36EK8DDS
ทัวร์แอฟริกาใต้

ทัวร์แอฟริกาใต้

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ดูไบ – สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟริกาใต้) « ออกเดินทางสู่เมืองโจเบิร์ก โดยสายการบินเอมิเรสท์ เที่ยวบินที่ EK377 / EK767  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โจฮันเนสเบิร์ก – เมืองหลวงพริทอเรีย – พักโรงแรมเดอะพาเลซ (2 คืน) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE PALACE OF THE LOST CITY 

www.suninternational.com

» ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive – อาณาจักรซันซิตี้ – Evening Game Drive «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE PALACE OF THE LOST CITY 

www.suninternational.com

» ซันซิตี้ – โจฮันเนสเบิร์ก – อิสระช้อปปิ้ง – สวนเสือ – ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MONDIOR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.mondior.com/emperorspalace

» โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เทเบิ้ล เมาเท่น – ไวน์เทสติ้ง – V&A วอเตอร์ฟร้อนท์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.thecommodore.co.za

» เกาะแมวน้ำ – เคปพอยท์ – แหลมกู๊ดโฮป – นกเพนกวิน « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 ..

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.thecommodore.co.za

» เคปทาวน์ – สแตลเลนบอช – ไวน์เทสติ้ง – คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ « เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK779 / EK372 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ดูไบ – กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


PeriodTour Fare

Adults

Child 4-11

With Bed

Child 4-6

No Bed

SGL SuppNo TKT

ADL / CHD

8-15 ตุลาคม 256099,000.-89,000.-80,000.-20,000.--30,000.-

-22,500.-

15-22 ตุลาคม 2560
5-12 พฤศจิกายน 256097,000.-88,000.-78,000.-20,000.--29,000.-

-21,000.-

19-26 พฤศจิกายน 2560
3-10 ธันวาคม 256099,000.-89,000.-80,000.-20,000.--30,000.-

-22,500.-

10-17 ธันวาคม 2560

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโจเบิร์ก-เคปทาวน์
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
  – 15-19 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด 28 ที่นั่ง
  – 20-24 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด 38 ที่นั่ง
  – 25 ท่านขึ้นไป ใช้รถปรับอากาศขนาด 44 ที่นั่ง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ)
 • ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย
  – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • สำหรับสายการสิงคโปร์ แอร์ไลน์ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ / Ranger (ท่านละประมาณ 260 แรนด์)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / และหัวหน้าทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทัวร์แอฟริกาอื่นๆ