ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG4SQ3DGO
ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ « โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GRAND PACIFIC HOTELหรือเทียบเท่า

» Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GRAND PACIFIC HOTELหรือเทียบเท่า

» เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน สิงคโปรแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
6-8 ตุลาคม 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
13-15 ตุลาคม 256018,900.-18,900.-17,900.-5,000.-
14-16 ตุลาคม 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
20-22 ตุลาคม 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
21-23 ตุลาคม 256018,900.-18,900.-17,900.-5,000.-
28-30 ตุลาคม 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
3-5 พฤศจิกายน 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
4-6 พฤศจิกายน 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
10-12 พฤศจิกายน 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
11-13 พฤศจิกายน 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
17-19 พฤศจิกายน 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
18-20 พฤศจิกายน 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
24-26 พฤศจิกายน 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
25-27 พฤศจิกายน 256016,900.-16,900.-15,900.-5,000.-
เดือน ธันวาคม 2560
1-3 ธันวาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
8-10 ธันวาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
9-11 ธันวาคม 256018,900.-18,900.-17,900.-5,000.-
15-17 ธันวาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
30 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 6119,900.-19,900.-18,900.-5,000.-
31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 6119,900.-19,900.-18,900.-5,000.-

ทัวร์สิงคโปร์

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา