ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG33K3DZG
ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light « เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์  สายการบิน JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K512

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GRAND CENTRAL HOTEL ระดับ 4 ดาวบนถนน ORCHARD หรือเทียบเท่า

» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GRAND CENTRAL HOTEL ระดับ 4 ดาวบนถนน ORCHARD หรือเทียบเท่า

» Merlion Park – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ « เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการ JETSTAR เที่ยวบินที่ 3K513

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

27 – 29 ตุลาคม 256013,88813,88813,8885,5009,888
03 – 05 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8885,5008,588
10 – 12 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8885,5008,588
17 – 19 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8885,5008,888
24 – 26 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8885,5008,888
02 – 04 ธันวาคม 256013,88813,88813,8885,5009,888
03 – 05 ธันวาคม 256013,88813,88813,8885,5009,888
04 – 06 ธันวาคม 256013,88813,88813,8885,5009,888
10 – 12 ธันวาคม 256013,88813,88813,8885,5009,888
15 – 17 ธันวาคม 256012,88812,88812,8885,5008,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 20 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์สิงคโปร์อื่นๆ