ทัวร์สิงคโปร์

 

 

ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG1SQ3DZG (SIN01)

Trury in SINGAPORE

3 วัน 2 คืน

เที่ยวเต็ม ไม่มีอิสระ

เต็มวันกับ Universal Studio

“พักหรูเครือ Resort World”

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 15,888.-

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้น บายเดอะเบย์ – มารีน่าเบย์แซน

เกาะเซนโตซ่า – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – วัดพระเขี้ยวแก้ว

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK – การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
GENTING HOTEL JURONG เครือ Resort World
2เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว) (บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
GENTING HOTEL JURONG เครือ Resort World
3วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

13 – 15 มกราคม 256115,88815,88815,8886,50011,888
20 – 22 มกราคม 256115,88815,88815,8886,50011,888
27 – 29 มกราคม 256115,88815,88815,8886,50011,888
03 – 05 กุมภาพันธ์ 256115,88815,88815,8886,50011,888
10 – 12 กุมภาพันธ์ 256115,88815,88815,8886,50011,888
24 – 26 กุมภาพันธ์ 256115,88815,88815,8886,50011,888
02 – 04 มีนาคม 256116,88816,88816,8886,50011,888
03 – 05 มีนาคม 256115,88815,88815,8886,50011,888
10 – 12 มีนาคม 256115,88815,88815,8886,50011,888
17 – 19 มีนาคม 256115,88815,88815,8886,50011,888
24 – 26 มีนาคม 256115,88815,88815,8886,50011,888
31 มี.. – 02 เม.. 256115,88815,88815,8886,50011,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 20SGD /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์