ทัวร์สิงคโปร์

รหัสทัวร์ : SG1SQ3DZG
ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK – การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light « เหิรฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES  เที่ยวบินที่ SQ973

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GENTING HOTEL JURONG เครือ Resort World หรือระดับเทียบเท่า

» เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว(บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GENTING HOTEL JURONG เครือ Resort World หรือระดับเทียบเท่า

» วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ « เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ978

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่มราคา

ไม่รวมตั๋ว

27 – 29 ตุลาคม 256016,88816,88816,8886,50011,888
10 – 12 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8886,50011,888
24 – 26 พฤศจิกายน 256015,88815,88815,8886,50011,888
02 – 04 ธันวาคม 256016,88816,88816,8886,50011,888
09 – 11 ธันวาคม 256016,88816,88816,8886,50011,888
10 – 12 ธันวาคม 256016,88816,88816,8886,50011,888
23 – 25 ธันวาคม 256017,88817,88817,8887,50012,888
29 – 31 ธันวาคม 256017,88817,88817,8887,50012,888
31 .. – 02 .. 256018,88818,88818,8887,50012,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์สิงคโปร์อื่นๆ