ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

รหัสทัวร์ : EU63QR8DSM
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – โดฮา « ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) « ออกเดินทางต่อสู่ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR169

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
QUALITY  HOTEL  GLOBE HOTEL หรือเทียบเท่า

» สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SCANDIC WINN KARLSTAD HOTEL หรือเทียบเท่า

» คาร์สตัด – ออสโล (นอร์เวย์) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PARK INN BY RADISSON HOTEL ALNA หรือเทียบเท่า

» ออสโล (นอร์เวย์) – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS – โคเปนเฮเก้น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
บนเรือสำราญ DFDS หรือเทียบเท่า

» โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)  –  พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชนีเกฟิออน – เงือกน้อย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
COMFORT HOTEL VESTERBRO  หรือเทียบเท่า

» โคเปนเฮเก้น – โดฮา « ออกเดินทางกลับสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR164

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) « ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR832

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กรกฎาคม 2560
05-12 ก.ค. 6069,999.-67,999.-65,999.-11,500.-
19-26 ก.ค. 6069,999.-67,999.-65,999.-11,500.-
26 ก.ค. - 02 ส.ค. 6069,999.-67,999.-65,999.-11,500.-
เดือน สิงหาคม 2560
09-16 ส.ค. 6065,999.-63,999.-61,999.-11,500.-
23-30 ส.ค. 6065,999.-63,999.-61,999.-11,500.-
เดือน กันยายน 2560
06-13 ก.ย. 6062,999.-60,999.-58,999.-11,500.-
13-20 ก.ย. 6062,999.-60,999.-58,999.-11,500.-
20-27 ก.ย. 6062,999.-60,999.-58,999.-11,500.-
เดือน ตุลาคม 2560
04-11 ต.ค. 6065,999.-63,999.-61,999.-11,500.-
11-18 ต.ค. 6065,999.-63,999.-61,999.-11,500.-
18-25 ต.ค. 6065,999.-63,999.-61,999.-11,500.-
25 ต.ค. - 01 พ.ย. 6065,999.-63,999.-61,999.-11,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าที่พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 40 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)