ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scan Shock (ARN-CPH) – (เข้าสต๊อคโฮล์ม-ออกโคเปนเฮเก้น)

รหัสทัวร์ : EU55QR8DZG

Scandinavian Shock price

เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – อุทยานฟรอกเนอร์

ลานสกีโฮลเมนโคลเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง

น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย

เริ่มต้น 54,999 บาท
*ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า*
**ราคาอัพเดตล่าสุด 09/10/2560**

ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scan Shock (ARN-CPH) -(เข้าสต๊อคโฮล์ม-ออกโคเปนเฮเก้น)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scan Shock (ARN-CPH) -(เข้าสต๊อคโฮล์ม-ออกโคเปนเฮเก้น)

อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์ “SCANDINEVIAN”

นอนบนเรือ 1 คืน ล่องเรือสำราญสุดหรู
“DFDS Scandinavian Seaway”

บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ กาตาร์ แอร์เวย์
**เข้าสต๊อคโฮล์ม-ออกโคเปนเฮเก้น**

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « 

โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835 (20.25-23.05)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SCANDIC HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่า

» สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SCANDIC WINN KARLSTAD HOTEL หรือเทียบเท่า

» คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า

» ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พัก เรือ DFDS  หรือเทียบเท่า ห้องพักแบบ INSIDE CABIN

» โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FIRST HOTEL COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

» อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี – สนามบินเดนมาร์ก «

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR164
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

04-11 ธันวาคม 256054,999.-54,999.-54,999.-9,000.-
25 ธันวาคม – 01 มกราคม 6065,999.-65,999.-65,999.-9,000.-
29 ธันวาคม – 05 มกราคม 6067,999.-67,999.-67,999.-13,000.-

**ตารางราคาอัพเดตล่าสุด 09/10/2560**

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)