ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scan Shock (ARN-CPH) – (เข้าสต๊อคโฮล์ม-ออกโคเปนเฮเก้น)

รหัสทัวร์ : EU55QR8DZG (QR01 / ARN01)

Scandinavian Shock price

เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – อุทยานฟรอกเนอร์

ลานสกีโฮลเมนโคลเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง

น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย

เริ่มต้น 53,999 บาท
*ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า*

ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scan Shock (ARN-CPH) -(เข้าสต๊อคโฮล์ม-ออกโคเปนเฮเก้น)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scan Shock (ARN-CPH) -(เข้าสต๊อคโฮล์ม-ออกโคเปนเฮเก้น)

อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์ “SCANDINEVIAN”

นอนบนเรือ 1 คืน ล่องเรือสำราญสุดหรู
“DFDS Scandinavian Seaway”

บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ กาตาร์ แอร์เวย์
**เข้าสต๊อคโฮล์ม-ออกโคเปนเฮเก้น**

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2โดฮา – สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
SCANDIC HOTEL STOCKHOLM
3สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
SCANDIC WINN KARLSTAD HOTEL
4คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)
PARK INN BY RADISSON HOTEL
5ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS
เรือ DFDS ห้องพักแบบ INSIDE CABIN
6โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย
FIRST HOTEL COPENHAGEN
7อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบินเดนมาร์ก – โดฮา
8โดฮา – กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

QR_01
ปีใหม่
25 ธันวาคม – 01 มกราคม 6059,900.-59,900.-58,900.-13,000.-
29 ธันวาคม – 05 มกราคม 6065,900.-65,900.-64,900.-13,000.-
ARN_01
กุมภาพันธ์ 2561
20-27 กุมภาพันธ์ 256153,999.-53,999.-52,999.-9,000.-
มีนาคม 2561
06-13 มีนาคม 256153,999.-53,999.-52,999.-9,000.-
13-20 มีนาคม 256153,999.-53,999.-52,999.-9,000.-
26 มี.ค.61 – 02 เม.ย.6153,999.-53,999.-52,999.-9,000.-
30 มี.ค.61 – 06 เม.ย.6153,999.-53,999.-52,999.-9,000.-
เมษายน 2561
10-17 เมษายน 256161,999.-61,999.-60,999.-11,000.-
13-20 เมษายน 256161,999.-61,999.-60,999.-11,000.-
27 เม.ย.61 – 04 พ.ค.6157,999.-57,999.-56,999.-9,000.-

**ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตสวีเดน**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย