ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RU5KC6DSM
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อัลมาตี « ป อัลมาตี โดยเที่ยวบินที่ KC932 // ป กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC875

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Katerina Park Hotel หรือเทียบเท่า

» สแปร่โร่ฮิลล์ – รถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า GUM «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Katerina Park Hotel หรือเทียบเท่า

» พระราชวังเครมลิน – รถไฟด่วน Mega Polis Express – เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรือเทียบเท่า

» พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาว Hermitage «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Holiday Inn St. Petersburg Hotel หรือเทียบเท่า

» เซ็นปีเตอร์เบิร์ก – อัลมาตี « กลับ ท่าอากาศยาน อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC136

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อัลมาตี – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) « กลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยว
เดือน สิงหาคม 2560
05-10 ส.ค. 6045,555.-45,555.-44,555.-8,500.-
12-17 ส.ค. 6049,555.-49,555.-48,555.-8,500.-
26-31 ส.ค. 6045,555.-45,555.-44,555.-8,500.-
เดือน กันยายน 2560
09-14 ก.ย. 6045,555.-45,555.-44,555.-8,500.-
23-28 ก.ย. 60
45,555.-45,555.-44,555.-8,500.-
เดือน ตุลาคม 2560
06-10 ต.ค. 6048,555.-48,555.-47,555.-8,500.-
20-25 ต.ค. 6048,555.-48,555.-47,555.-8,500.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
10-15 พ.ย. 6048,555.-48,555.-47,555.-8,500.-
21-26 พ.ย. 6048,555.-48,555.-47,555.-8,500.-
24-29 พ.ย. 6048,555.-48,555.-47,555.-8,500.-
เดือน ธันวาคม 2560
01-06 ธ.ค. 6048,555.-48,555.-47,555.-8,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)