ทัวร์รัสเซีย ST. MOSCOW MURMANSK

รหัสทัวร์ : RU24KC7DSM
ทัวร์รัสเซีย ST. MOSCOW MURMANSK

ทัวร์รัสเซีย ST. MOSCOW MURMANSK

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อัลมาตี «

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน พัลโคโว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC135

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Centre Hotel หรือเทียบเท่า

» พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Centre Hotel หรือเทียบเท่า

» มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

» Snow Village – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ –  เมืองมูร์มันสค์ – ตามล่าหาแสงเหนือ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – รถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – อัสตานา « 

เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัสตานา โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC894 (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC231
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อัสตานา – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางหมายเหตุราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่เด็กไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยววีซ่า
เดือน  พฤศจิกายน
04 พ.ย. 60 10 พ.ย. 6054,99953,99952,9999,900
11 พ.ย. 60 17 พ.ย. 6054,99953,99952,9999,900
18 พ.ย. 60 24 พ.ย. 6056,99955,99954,9999,900
25 พ.ย. 60 01 ธ.ค. 6059,99958,99957,9999,900
เดือน ธันวาคม
04 ธ.ค. 60 10 ธ.ค. 60KC276/KC931

* วันรัฐธรรมนูญ

62,99961,99960,9999,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ