ทัวร์รัสเซีย MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนือ

รหัสทัวร์ : RU23KC7DSM
ทัวร์รัสเซีย MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนือ

ทัวร์รัสเซีย MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนือ

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อัลมาตี – มอสโคว์ «

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932

แวะเปลี่ยนเครื่อง เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC875

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า

» พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

» Snow Village – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ –  เมืองมูร์มันสค์ – ตามล่าหาแสงเหนือ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

» พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อโลชา – มอสโคว์ – เรือตัดน้ำแข็ง – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – อัลมาตี « 

เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC276 (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อัลมาตี – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) « 

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางหมายเหตุราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่เด็กไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

(มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยววีซ่า
เดือน  พฤศจิกายน
04-10 พ.ย. 6052,99951,99949,9998,900
18-24 พ.ย. 6052,99951,99949,9998,900
25 พ.ย. 60 01 ธ.ค. 6057,99956,99954,9998,900
28 พ.ย. 60 04 ธ.ค. 6057,99956,99954,9998,900
เดือน ธันวาคม
04-10 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ59,99958,99956,9998,900
05-11 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ59,99958,99956,9998,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

Northern Lights รวมประเทศสำหรับเที่ยวชมแสงเหนือ หรือ แสงใต้