ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RU22TG7DZG (DME12)

AURORA IN RUSSIA

7วัน 5คืน

มอสโคว์ – เมอร์มานสค์

เดินทาง มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มต้น 67,900.-

ทัวร์รัสเซีย

หมู่บ้านซามี่ – ฮัสกี้ปาร์ค – เนินเขาสแปร์โรว์ – จตุรัสแดง

วิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)
KORSTON HOTEL MOSCOW
2มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
AZIMUT HOTEL, MURMANSK
3เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
AZIMUT HOTEL, MURMANSK
4เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์
KORSTON HOTEL MOSCOW
5พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ชมการแสดงละครสัตว์
KORSTON HOTEL MOSCOW
6สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ
7เดินทางถึงกรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

เดินทางราคาทัวร์
ผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
22-28 มกราคม 256165,90065,90064,9009,500
24-30 มกราคม 256165,90065,90064,9009,500
29 มกราคม – 04 กุมพันธ์ 256165,90065,90064,9009,500
07-13 กุมภาพันธ์ 256165,90065,90064,9009,500
12-18 กุมภาพันธ์ 256165,90065,90064,9009,500
14-20 กุมภาพันธ์ 256165,90065,90064,9009,500
17-23 กุมภาพันธ์ 256165,90065,90064,9009,500
19-25 กุมภาพันธ์ 256165,90065,90064,9009,500
21-27 กุมภาพันธ์ 256165,90065,90064,9009,500

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์รัสเซีย