ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA

รหัสทัวร์ : RU22TG7DZG
ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA

ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) « ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า « ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SU1324

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า

» เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า

» เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ « ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SU1235

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ชมการแสดงละครสัตว์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» เดินทางถึงกรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

16-22 ธันวาคม 256167,90067,90066,9009,50045,900
22-28 มกราคม 256169,90069,90068,90010,00047,900
24-30 มกราคม 256169,90069,90068,90010,00047,900
29 มกราคม – 04 กุมภา 6169,90069,90068,90010,00047,900
03-09 กุมภาพันธ์ 256169,90069,90068,90010,00047,900
05-11 กุมภาพันธ์ 256169,90069,90068,90010,00047,900
07-13 กุมภาพันธ์ 256169,90069,90068,90010,00047,900
10-16 กุมภาพันธ์ 256169,90069,90068,90010,00047,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมประเทศสำหรับชมแสงเหนือ

Northern Lights รวมประเทศสำหรับเที่ยวชมแสงเหนือ หรือ แสงใต้