ทัวร์รัสเซีย NICE AURORA IN RUSSIA

รหัสทัวร์ : RU21EY8DZG
ทัวร์รัสเซีย NICE AURORA IN RUSSIA

ทัวร์รัสเซีย NICE AURORA IN RUSSIA

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี « ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» มอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – ถนนอารบัต – IZMAILOVO MARKET – โชว์ละครสัตว์ « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่นครมอสโคว์ ด้วยเที่ยวบินที่ EY065

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า « ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SU1324

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า

» เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า

» เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ « ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SU1235

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» สนามบินมอสโคว์ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY068 เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY406

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

28 ม.ค.61 – 04 ก.พ.6162,90062,90061,9009,50043,900
04-11 กุมภาพันธ์ 256162,90062,90061,9009,50043,900
07-14 กุมภาพันธ์ 256162,90062,90061,9009,50043,900
11-18 กุมภาพันธ์ 256162,90062,90061,9009,50043,900
12-19 กุมภาพันธ์ 256162,90062,90061,9009,50043,900
18-25 กุมภาพันธ์ 256162,90062,90061,9009,50043,900
19-26 กุมภาพันธ์ 256162,90062,90061,9009,50043,900
21-28 กุมภาพันธ์ 256162,90062,90061,9009,50043,900
25 ก.พ.61 – 04 มี.ค.6162,90062,90061,9009,50043,900
04-11 มีนาคม 256162,90062,90061,9009,50043,900
07-14 มีนาคม 256162,90062,90061,9009,50043,900
09-16 มีนาคม 256162,90062,90061,9009,50043,900
11-18 มีนาคม 256162,90062,90061,9009,50043,900
12-19 มีนาคม 256162,90062,90061,9009,50043,900
14-21 มีนาคม 256162,90062,90061,9009,50043,900
18-25 มีนาคม 256162,90062,90061,9009,50043,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมประเทศสำหรับชมแสงเหนือ

Northern Lights รวมประเทศสำหรับเที่ยวชมแสงเหนือ หรือ แสงใต้