ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RU19KC7DSM
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อัลมาตี – มอสโคว์ « ออกเดินทางสู่ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932 (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) // ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC875

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า

» พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

» Snow Village – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ –  เมืองมูร์มันสค์ – ตามล่าหาแสงเหนือ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

» พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อโลชา – มอสโคว์ – เรือตัดน้ำแข็ง – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ibis Dynamo Hotel หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – อัลมาตี « เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC276 (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อัลมาตี – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) « ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่เด็กไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

(มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว
เดือน  พฤศจิกายน 2560
06 – 12 พ.ย. 6052,99952,99952,9998,500
07 13 พ.ย. 6052,99952,99952,9998,500
13 19 พ.ย. 6054,99954,99954,9998,500
14 20 พ.ย. 6054,99954,99954,9998,500
20 26 พ.ย. 6056,99956,99956,9998,500
21 27 พ.ย. 6056,99956,99956,9998,500
27 พ.ย. 60 03 ธ.ค. 6057,99957,99957,9998,500
28 พ.ย. 60 04 ธ.ค. 6057,99957,99957,9998,500
เดือน ธันวาคม 2560
04 10 ธ.ค. 6059,99959,99959,9998,500
05 11 ธ.ค. 6059,99959,99959,9998,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)