ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RU18KC7DPV
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – มอสโคว์ « โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DP PARK DEDEMAN HOTEL@MOSCOW หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – METRO – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DP PARK DEDEMAN HOTEL@MOSCOW หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – IZMAILOVSKY MARKET – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ พระราชวังเครมลิน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DP PARK DEDEMAN HOTEL@MOSCOW หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PARK INN PRIBALTISKAYA HOTEL@ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังพระนางแคทเธอลีน – พระราชวังฤดูหนาว – โบสถ์หยาดเลือด « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PARK INN PRIBALTISKAYA HOTEL@ST.PETERBURED หรือเทียบเท่า

» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้ « ออกเดินทางสู่สนามบิน อัลมาตี้ ALA โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC136

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» แอสตาน่า (TSE) – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC931

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


[table id=863 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ- อัลมาตี้ //อัลมาตี้ –  มอสโคว์ // เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้ //อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ
 • ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW–ST.PETER
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหม
 • ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 7 วัน  = 21 USD
 • คนขับรถท้องถิ่น  2 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 7 วัน   = 14 USD
 • หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ  3 ยูเอสดอลล่าร์ USD X 8 วัน = 24 USD รวมทั้งหมด 59 USD ต่อท่านค่ะ

ทัวร์รัสเซียอื่นๆ