ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Amazing Russia

รหัสทัวร์ : RU16SQ7DZG
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ « สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์ « ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ362

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BEST WESTERN PLUS VEGA HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน – ห้างกุม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BEST WESTERN PLUS VEGA HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ361

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางกลับสู่สนามบินกรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่SQ970

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

09-15 ตุลาคม 256048,99948,99947,9998,00028,999
20-26 พฤศจิกายน 256046,99946,99945,9998,00027,999
04-10 ธันวาคม 256048,99948,99947,9998,00028,999
06-12 ธันวาคม 256048,99948,99947,9998,00028,999
27 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.6155,99955,99954,99911,00035,999

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • Rค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 30 USD/ทริป/ท่าน(คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน(3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์รัสเซียอื่นๆ