ทัวร์รัสเซีย Absolute Russia เที่ยว 2 เมือง มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก (EY01)

รหัสทัวร์ : RU15EY8DZG (EY01)

Absolute Russia

8 วัน 5 คืน

มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังเปรโตวาเรส

พระราชวังฤดูหนาว – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล

พระราชวังเครมลิน – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น 49,999.-

ทัวร์รัสเซีย Absolute Russia เที่ยว 2 เมือง มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย Absolute Russia เที่ยว 2 เมือง มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี «

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY405

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – CIRCUS « 

เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่มอสโคว์ ด้วยเที่ยวบินที่ EY065

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

» สนามบินมอสโคว์ « 

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY068

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY406

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

07 – 14 กุมภาพันธ์ 256149,999.-49,999.-48,999.-10,000.-32,999.-
12 – 19 กุมภาพันธ์ 256149,999.-49,999.-48,999.-10,000.-32,999.-
19 – 26 กุมภาพันธ์ 256149,999.-49,999.-48,999.-10,000.-32,999.-
25กุมภาพันธ์ – 04มีนาคม 6149,999.-49,999.-48,999.-10,000.-32,999.-
07 – 14 มีนาคม 256149,999.-49,999.-48,999.-10,000.-32,999.-
11 – 18 มีนาคม 256149,999.-49,999.-48,999.-10,000.-32,999.-
14 – 21 มีนาคม 256149,999.-49,999.-48,999.-10,000.-32,999.-
18 – 25 มีนาคม 256149,999.-49,999.-48,999.-10,000.-32,999.-

อัพเดตตารางราคาล่าสุด 15/11/2560

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์รัสเซียอื่นๆ