ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส WONDER OF RUSSIA

รหัสทัวร์ : RU13QR8DZG

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต « ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837  เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR233

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MAXIMA HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MAXIMA HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – IZMAILOVO MARKET «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MAXIMA HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR230

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

07-12 พฤศจิกายน 6031,99931,99931,9995,00017,900
21-26 พฤศจิกายน 6031,99931,99931,9995,00017,900
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 6032,99932,99932,9996,00019,900
01-06 ธันวาคม 256033,99933,99933,9996,00019,900
06-11 ธันวาคม 256033,99933,99933,9996,00019,900
08-13 ธันวาคม 256033,99933,99933,9996,00019,900
28 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.6136,99936,99936,9996,00022,900
29 ธ.ค.60 – 03 ม.ค.6136,99936,99936,9996,00022,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์รัสเซียอื่นๆ