ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RU12TG5DPV
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ – มอสโคว์ « สายการบินไทย (TG) TG974 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – IZMAILOVSKY SOUVENIR –  ซาร์กอส (Zagorsk) – MATRESHAKA FACTORY « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» จัตุรัสแดง – กุม – มหาวิหารเซนต์บาซิล – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – พระราชวังเครมลิน – ละครสัตว์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOLIDAY INN MOSCOW 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต « ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพ ฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กันยายน 2560
06-10 ก.ย. 6037,55535,55535,5556,500
20-24 ก.ย. 6037,55535,55535,5556,500
เดือน ตุลาคม 2560
11-15 ต.ค. 6047,99945,99943,9996,500
18-22 ต.ค. 6047,99945,99943,9996,500
เดือน พฤศจิกายน 2560
08-12 พ.ย.6037,99935,99933,9996,500
22-26 พ.ย.6037,99935,99933,9996,500
เดือน ธันวาคม 2560
06-10 ธ.ค.6037,99935,99933,9996,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ฟ//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ
 • จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปไกดท้องถิ่น 3  เหรีญ USD /ท่าน X 4 วัน =12 USD
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วัน= 8 USD
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 5 วัน =15 USD
 • รวมทิป  35 USD /ท่าน/ทริป

ทัวร์รัสเซียอื่นๆ