ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RU11KC6DPV
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ « ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 932 // ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ svo โดยเที่ยวบินที่ KC875

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AEROSTAR HOTEL 4****MOSCOW หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – GUM (ห้างกุม) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
AEROSTAR HOTEL 4****MOSCOW หรือเทียบเท่า

» มอสโคว์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PULKOVSKAYA HOTEL 4 **** หรือเทียบเท่า

» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PULKOVSKAYA HOTEL 4 **** หรือเทียบเท่า

» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก « ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์แอสตาน่าเที่ยวบินที่ KC136

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» แอสตาน่า – กรุงเทพฯ « ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC931

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
28 ต.ค. - 2 พ.ย. 6049,999.-47,999.-45,999.-7,500.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
4-9 พ.ย. 6049,999.-47,999.-45,999.-7,500.-
11-16 พ.ย. 6049,999.-47,999.-45,999.-7,500.-
18-23 พ.ย. 6049,999.-47,999.-45,999.-7,500.-
25-30 พ.ย. 6049,999.-47,999.-45,999.-7,500.-
เดือน ธันวาคม 2560
9-14 ธ.ค. 6050,999.-48,999.-46,999.-7,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ –อัลมาตี้ – มอสโคว์ //มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก // อัสตาน่า – กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถไฟ EXSPRESS จาก MOSCOW – ST.PETER  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม1 ใบ / ท่าน
 • ค่าทิปไกดท้องถิ่น 3  เหรีญ USD /ท่าน X 5 วัน =15 USD
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 5 วัน= 10USD
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X6วัน =18 USD
 • รวมทิป  43 USD /ท่าน/ทริป

ทัวร์รัสเซียอื่นๆ