ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RU10TG8DBV
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์ « ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่า

» กรุงมอสโคว์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่า

» กรุงมอสโคว์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่า

» กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Courtyard Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า

» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Courtyard Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า

» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Courtyard Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า

» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย S7 040 // ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
06 - 13 กรกฎาคม 256086,500.-81,500.-77,500.-17,500.-
27 ก.ค. - 3 ส.ค. 256086,500.-81,500.-77,500.-17,500.-
10 - 17 สิงหาคม 2560----
7 - 14 กันยายน 256085,000.---17,500.-
19 - 26 ตุลาคม 2560----

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ มอสโคว์ กรุงเทพฯ) และเที่ยวบินภายในประเทศ ไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7) หรือ แอร์โร่ฟลอต รัสเซี่ยน แอร์ไลน์ (SU) (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์) รวม 3 เที่ยวบิน
 • ตั๋วรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN) ชั้น 2ND CLASS
 • ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 6 คืน มอสโคว์ ที่โรงแรม Renaissance Monarch Hotel หรือเทียบเท่า และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงแรม Courtyard Vasilevsky Hotel หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้าเอง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 23 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)