ทัวร์โปแลนด์

รหัสทัวร์ : EU13QR6DVT
ทัวร์โปแลนด์

ทัวร์โปแลนด์

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ « ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR833

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – วอร์ซอ – คราคูฟ « ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR263

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า

» คราคูฟ – ค่ายออสวิซิม – เชสโตโชว่า «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Scout หรือระดับเทียบเท่า

» เชสโตโชว่า – วอร์ซอ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Ibis Reduta Warsaw หรือระดับเทียบเท่า

» วอร์ซอ « ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR260

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – กรุงเทพฯ « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR834

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าเดินทางราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
พฤศจิกายน 2560
13-18 พ.ย. 256029,900.-4,900.-
20-25 พ.ย. 256029,900.-4,900.-
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 256029,900.-4,900.-
ธันวาคม 2560
11-16 ธ.ค. 256029,900.-4,900.-

**ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าวีซ่า**

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-วอร์ซอ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครองเพียง 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 5 มิ.ย.2560

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 2,700 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป่าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้