ข้อตกลงคุ้มครอง
.
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
Standard Plan
1.การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
2,000,000
2.การเสียชีวิต หรือการเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1,000,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาฉุกเฉินและการเคลื่นย้ายกลับประเทศ
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
สูงสุด MAX USD
1,000,000
5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง
10,000
7. การล่าช้าของการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ไม่คุ้มครอง
9.การลดจำนวนวันเดินทาง
10,000
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
11. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง
12. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง
13. ความสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร
ไม่คุ้มครอง
14. การเยี่ยมไข้
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
15. การส่งผู้เยาวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
16. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 15 วัน
คุ้มครอง
16. การชดเชยเงินสดค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน )
ไม่คุ้มครอง
.
.
จำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันภัย(บาท)
1-4
299
5-6
380
7-8
403
9-10
459
11-14
553
15-21
807
22-31/FONT>
1,176
32-60
1,831
61-90
2,988
รายปี
3,720