ข้อตกลงคุ้มครอง
.
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
Economy Plan
1.การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
500,000
2.การเสียชีวิต หรือการเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1,000,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาฉุกเฉินและการเคลื่นย้ายกลับประเทศ
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
สูงสุด MAX USD
1,000,000
5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
7. การล่าช้าของการเดินทาง
1,000/12 ชม.
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
3,000
9.การลดจำนวนวันเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
11. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
5,000
12. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง
13. ความสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร
ไม่คุ้มครอง
14. การเยี่ยมไข้
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
15. การส่งผู้เยาวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
16. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 15 วัน
คุ้มครอง
16. การชดเชยเงินสดค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน )
ไม่คุ้มครอง
.
.
จำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันภัย(บาท)
1-4
236
5-6
253
7-8
288
9-10
340
11-14
403
15-21
477
22-31/FONT>
690
32-60
979
61-90
1,497
รายปี
1,981