ข้อตกลงคุ้มครอง
.
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
Deluxe Plan
1.การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
200,000
2.การเสียชีวิต หรือการเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1,500,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาฉุกเฉินและการเคลื่นย้ายกลับประเทศ
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
สูงสุด MAX USD
1,000,000
5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง
30,000
7. การล่าช้าของการเดินทาง
3,000/12 ชม.
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
5,000
9.การลดจำนวนวันเดินทาง
30,000
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
15,000
11. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
50,000
12. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว
5,000
13. ความสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร
5,000
14. การเยี่ยมไข้
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
15. การส่งผู้เยาวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
16. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 15 วัน
คุ้มครอง
16. การชดเชยเงินสดค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน )
1,000
.
.
จำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันภัย(บาท)
1-4
494
5-6
612
7-8
748
9-10
966
11-14
1,244
15-21
1,602
22-31/FONT>
2,075
32-60
3,058
61-90
4,377
รายปี
5,260