ทัวร์นอร์เวย์

รหัสทัวร์ : EU50TG7DVT

http://wallpapersdsc.net/cities/bergen-30415.html

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ออสโล (นอร์เวย์) – กอล – ฟลัม – กุ๊ดวานเก้น – ฟลัม « เดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Fretheim Hotel หรือระดับเทียบเท่า

» ฟลัม – ไมร์ดาล – รถไฟสายโรแมนติกสายฟลัมส์บาน่า – วอส – เบอร์เก้น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม Thon Hotel Bergen Airport หรือระดับเทียบเท่า

» เบอร์เก้น – เกียโล – ออสโล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม  Radisson Blu Park Hotel หรือระดับเทียบเท่า

» ออสโล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม  Radisson Blu Park, Oslo หรือระดับเทียบเท่า

» ออสโล « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


โมโนนอร์เวย์ 7 วัน (TG)ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
(มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
03-09 พ.ย. 256049,900.-47,900.-44,900.-7,900.-
02-08 ธ.ค. 256049,900.-47,900.-44,900.-7,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  06 พ.ค.2560

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการ ชำระเพิ่ม ท่านละ 3,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น