ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : IN5TG6DET
ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองกาฐมัณฑุ « ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 319

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Manang Hotel ย่านทาเมล

» กาฐมัณฑุ – เมืองโพคารา « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่ลอนดอน ด้วยเที่ยวบินที่ EY011

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักผ่อนที่โรงแรมและช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่เมืองโพคารา

» เมืองโพคารา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย และพักผ่อนที่โรงแรม ณ เมืองโพคารา

» เมืองโพคารา – เมืองกาฐมัณฑุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เมือง กาฐมัณฑุ Manang Hotel  Thamel หรือเทียบเท่า

» เมืองกาฐมัณฑุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เมือง กาฐมัณฑุ Manang Hotel  Thamel หรือเทียบเท่า

» เมืองกาฐมัณฑุ – สุวรรณภูมิ « กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG-320

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางพักคู่พักเดี่ยวเพิ่ม
1-6 พ.ย. 6039,900.-6,000.-
16-21 พ.ย. 6039,900.-6,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ BKK-KTM-BKK (Thai Airways) พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน, พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท)
 • ค่าอาหาร มื้อตามที่ระบุในรายการ (ยกเว้นมื้อค่ำที่ถนนทาเมลวันที่ 22 ตุลาคม ที่ให้เวลาอิสระ)/ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่ายานพาหนะ /
 • ค่าวีซ่า (ทำแบบ on arrival โดยให้ท่านเตรียมรูปไปท่านละ 1 ใบเท่านั้น)
 • ประกันภัยอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ วงเงิน 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว / ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ คนขับ ไกด์ (ขึ้นอยู่กับความพอใจในบริการ)
 • ค่า Mountain Fly
 • ค่าอาหารค่ำมื้ออืสระ (วันที่ 22 ตุลาคมที่ถนนทาเมล)