ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM98M3DPV
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – หงสา – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) « ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

» พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจ้คะวาย – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ เทพกระซิบ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Vintage Luxury Hotel

» ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ « เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
เดือน กรกฎาคม 2560
15-17 ก.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
16-18 ก.ค. 6011,900 บาท11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
22-24 ก.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
23-25 ก.ค. 6011,900 บาท11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
29-31 ก.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
30 ก.ค. - 01 ส.ค. 6011,900 บาท11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
เดือน สิงหาคม 2560
04-06 ส.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
05-07 ส.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
06-08 ส.ค. 6011,900 บาท11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
11-13 ส.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
12-14 ส.ค. 6012,900 บาท12,900 บาท12,400 บาท2,900 บาท
13-15 ส.ค. 6012,900 บาท12,900 บาท12,400 บาท2,900 บาท
18-20 ส.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
19-21 ส.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
20-22 ส.ค. 6011,900 บาท11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
25-27 ส.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
26-28 ส.ค. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
เดือน กันยายน 2560
01-03 ก.ย. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
02-04 ก.ย. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
03-05 ก.ย. 6011,900 บาท11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
08-10 ก.ย. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท
15-17 ก.ย. 6012,500 บาท12,500 บาท12,000 บาท2,900 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียนร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)
 • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน (โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา