ทัวร์พม่า

 

 

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM6FD3DZG – (RGN02)

BLESSING MYANMAR

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

3 วัน 2 คืน

สักการะ 3 มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขอพรเทพทันใจ พัก 4 ดาว

พักอินทร์แขวน 1 คืน / ย่างกุ้ง 1 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม!! บินเช้า-กลับดึก

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 10,888.-

ทัวร์พม่า

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน

พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน

เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL
2พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL
3เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

18 – 20 มกราคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
20 – 22 มกราคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
25 – 27 มกราคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
01 – 03 กุมภาพันธ์ 256110,88810,88810,8883,0008,888
02 – 04 กุมภาพันธ์ 256111,88811,88811,8883,0009,588
08 – 10 กุมภาพันธ์ 256110,88810,88810,8883,0008,888
22 – 24 กุมภาพันธ์ 256110,88810,88810,8883,0008,888
23 – 25 กุมภาพันธ์ 256111,88811,88811,8883,0009,588
24 – 26 กุมภาพันธ์ 256111,88811,88811,8883,0009,588
01 – 03 มีนาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
03 – 05 มีนาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
08 – 10 มีนาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
09 – 11 มีนาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
15 – 17 มีนาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
16 – 18 มีนาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
22 – 24 มีนาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
ตั้งแต่กรุ๊ปที่เดินทาง 23-25 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ไฟล์บินจะเปลี่ยนเวลากลับเป็น 20.05 – 21.55
23 – 25 มีนาคม 256111,88811,88811,8883,0009,588
29 – 31 มีนาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
30 มี.. – 01 เม.. 265111,88811,88811,8883,0009,588
05 – 07 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
06 – 08 เมษายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
19 – 21 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
20 – 22 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
21 – 23 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
26 – 28 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
27 – 29 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
29 เม.. – 01 .. 256112,88812,88812,8883,0009,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า