ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM6FD3DZG
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน « สายการบิน AIR ASIA โดยเที่ยวบิน FD251

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า

» พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ « เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD254

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ตุลาคม 2560
01 – 03 ตุลาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
05 – 07 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
06 – 08 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
07 – 09 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,00010,588
08 – 10 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,00010,588
12 – 14 ตุลาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
13 – 15 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,00010,588
14 – 16 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,00010,588
15 – 17 ตุลาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
19 – 21 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,00010,588
20 – 22 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
22 – 24 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
26 – 28 ตุลาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
27 – 29 ตุลาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
28 – 30 ตุลาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
29 – 31 ตุลาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
พฤศจิกายน 2560
02 – 04 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8884,00010,588
03 – 05 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8884,00010,888
04 – 06 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8884,00010,588
05 – 07 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
09 – 11 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
10 – 12 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8884,00010,588
11 – 13 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
12 – 14 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
16 – 18 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
17 – 19 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8884,00010,588
18 – 20 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
19 – 21 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
23 – 25 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
24 – 26 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8884,00010,588
25 – 27 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
26 – 28 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8884,0009,588
ธันวาคม 2560
01 – 03 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
02 – 04 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
03 – 05 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
08 – 10 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
09 – 11 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
10 – 12 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
14 – 16 ธันวาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
16 – 18 ธันวาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
17 – 19 ธันวาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
21 – 23 ธันวาคม 256011,88811,88811,8884,0009,588
22 – 24 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
23 – 25 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
24 – 26 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,888
28 – 30 ธันวาคม 256014,88814,88814,8884,50011,588
29 – 31 ธันวาคม 256014,88814,88814,8884,50011,588
30 .. – 01 .. 6115,88815,88815,8884,50011,588
31 .. – 02 .. 6115,88815,88815,8884,50011,588

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่าอื่นๆ