ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM48M4DZG

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ « สายการบิน MYANMAR AIRWAY โดยเที่ยวบินที่ 8M338  (14.00-15.35) 
เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SHWEPHYR HOTEL / SHWEHTEE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

» มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบง – พุกาม – ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทียบเท่า

» พุกาม – ตลาดยองอู – วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสิกอง – มัณฑะเลย์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า

» มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – กรุงเทพฯ « โดยเที่ยวบินที่ 8M337

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


เดินทาง ราคาทัวร์
 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
08 – 11 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8884,000
15 – 18 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8884,000
06 – 09 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,000
13 – 16 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,000
20 – 23 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,000
27 – 30 ธันวาคม 256014,88814,88814,8884,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่าอื่นๆ