ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM48M4DZG (MDL01)

THE GREATEST MANDALAY

มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

2 มหาบูชาสถาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 12,888.-

ทัวร์พม่า

พระราชวังมัณฑะเลย์ – สะพานไม้สักอูเบ็ง – Mandalay Hills

สักการะเจดีย์ชเวสิกอง – วิหารชเวนันดอร์ – ตลาดยองอู – วัดอนันดา

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL
2มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบง – พุกาม – ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์
GRACIOUS BAGAN HOTEL
3พุกาม – ตลาดยองอู – วัดอนันดา – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสิกอง – มัณฑะเลย์
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL
4มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ม่รวมตั๋ว

24-27 มกราคม 256112,88812,88812,8882,5009,888
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 256112,88812,88812,8882,5009,888
07-10 กุมภาพันธ์ 256112,88812,88812,8882,5009,888
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 256113,88813,88813,8882,50010,888
07-10 มีนาคม 256112,88812,88812,8882,5009,888
14-17 มีนาคม 256113,88813,88813,8882,50010,888
28-31 มีนาคม 256112,88812,88812,8882,5009,888

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน**

***ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่า