ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน

รหัสทัวร์ : MM2PG3DGO
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน « สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 (08.40-09.40)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL

» พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่นย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SEDONA HOTEL(ระดับ 5 ดาว)

» ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ « 

สายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG704 (18.20-20.15)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
พักห้องละ
2 ท่าน
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กรกฎาคม 2560
1-3 ก.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
7-9 ก.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
8-10 ก.ค. 6015,900.-15,900.-15,900.-15,900.-4,500.-
9-11 ก.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
14-16 ก.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
15-17 ก.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
21-23 ก.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
22-24 ก.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
28-30 ก.ค. 6015,900.-15,900.-15,900.-15,900.-4,500.-
เดือน สิงหาคม 2560
4-6 ส.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
5-7 ส.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
12-14 ส.ค. 6015,900.-15,900.-15,900.-15,900.-4,500.-
18-20 ส.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
19-21 ส.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
25-27 ส.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
26-28 ส.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
เดือน กันยายน 2560
1-3 ก.ย. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
2-4 ก.ย. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
8-10 ก.ย. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
9-11 ก.ย. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
15-17 ก.ย. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
16-18 ก.ย. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
22-24 ก.ย. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
23-25 ก.ย. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 6013,900.-13,900.-13,900.-13,900.-4,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
 • ประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่เกิน30 กก. (Nok Air)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
 • ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
 • ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 100 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)