ทัวร์พม่า LIGHTEN OF MANDALAY

รหัสทัวร์ : MM238M3DZG
ทัวร์พม่า LIGHTEN OF MANDALAY

ทัวร์พม่า LIGHTEN OF MANDALAY

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานอูเบ็ง – วัดจอกตอจี « เหินฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน 8M338

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
OWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» เมืองสกายน์ – ชมภูเขาสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอร์ – วัดอูมินทงแส่ – ดอยสกายน์ – เมืองมินกุง – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวเม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
OWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» เมืองมัณฑะเลย์ – ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ « เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M337

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
07-09 ตุลาคม 256010,88810,88810,8883,0008,588
21-23 ตุลาคม 256011,88811,88811,8883,0008,888
04-06 พฤศจิกายน 256011,88811,88811,8883,0008,888
25-27 พฤศจิกายน 256010,88810,88810,8883,0008,588
02-04 ธันวาคม 256011,88811,88811,8883,0008,888
09-11 ธันวาคม 256011,88811,88811,8883,0008,888
30 .. – 01 .. 256112,88812,88812,8884,0009,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่าอื่นๆ