ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM22SL3DZG
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน « เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน SL200

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

» พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

» เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน « เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SL207

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
01 – 03 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,0009,888
05 – 07 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,0009,888
07 – 09 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,588
08 – 10 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,0009,888
13 – 15 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,588
14 – 16 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,588
15 – 17 ตุลาคม 256012,88812,88812,8884,0009,888
20 – 22 ตุลาคม 256014,88814,88814,8884,00010,888
21 – 23 ตุลาคม 256014,88814,88814,8884,00010,888
27 – 29 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,588
28 – 30 ตุลาคม 256013,88813,88813,8884,00010,588
11 – 13 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8884,00010,588
18 – 20 พฤศจิกายน 256013,88813,88813,8884,00010,588
24 – 26 พฤศจิกายน 256012,88812,88812,8884,0009,888
01 – 03 ธันวาคม 256013,88813,88813,8884,00010,588
09 – 11 ธันวาคม 256014,88814,88814,8884,00010,888
22 – 24 ธันวาคม 256012,88812,88812,8884,0009,888
29 – 31 ธันวาคม 256014,88814,88814,8884,50010,888
30 .. – 1 ..  256114,88814,88814,8884,50010,888

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่าอื่นๆ