ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM218M3DWS
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสา – พระธาตุอินทร์แขวน « สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ 8M 336

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP (ใกล้กับพระธาตุอินทร์แขวน)

» พระธาตุอินทร์แขวน – หงสา – ย่างกุ้ง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทียบเท่า 4*

» ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ « เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M 331

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


2-4 ธ.ค. 60

13-15 เม.ย. 61

 ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 14,999.-
 ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 14,999.-
 ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 14,999.-
 พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000.-

10-12 / 24-26 พ.ย. 60

26-28 ม.ค. 61

9-11 / 23-25 ก.พ. 61

9-11 / 16-18 / 23-25 มี.ค. 61

27-29 เม.ย. 61

 ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 13,999.-
 ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 13,999.-
 ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 13,999.-
 พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่ารถบรรทุกขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 25 USD
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด
 • ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD/ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง)
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์พม่าอื่นๆ