ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM198M2DWS (RGN5)

YANGON HOLY

2วัน 1คืน

ขอพรเทพทันใจ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง เจ๊าทัตจี
เจดีย์กาบาเอ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี
เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระหินอ่อน วัดพระเจ๊างาทัตจี

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 7,999.-

ทัวร์พม่า

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ไหว้พระ 4 วัด – ไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว – วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL
2ไหว้พระ 5 วัด – ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ – วัดพระบารมี – วัดงาทัตจี – สักการะเจดีย์กาบาเอ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
20-21 ม.ค. 617,9997,9997,999.-1,999
10-11 ก.พ. 617,9997,9997,999.-1,999
24-25 ก.พ. 617,9997,9997,999.-1,999
10-11 มี.ค. 617,9997,9997,999.-1,999
24-25 มี.ค. 617,9997,9997,999.-1,999

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 20 US /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ(ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 20USD
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์พม่า