ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM198M2DWS
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ไหว้พระ 4 วัด « ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M 336

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

» ไหว้พระ 5 วัด – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ « เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M 331

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
13-14 ต.ค. 608,999.-8,999.-8,999.-1,999.-
4-5 พ.ย. 608,499.-8,499.-8,499.-1,999.-
11-12 พ.ย. 608,499.-8,499.-8,499.-1,999.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่ารถบรรทุกขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 20 USD
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์พม่าอื่นๆ