ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM18M3DWS
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานอูเบียน « ดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M 338 (14.50-16.25)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MANDALAY SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

» มิงกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันตอ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MANDALAY SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

» วัดพระมหามัยมุนี – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ « โดยสายการเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M337 (11.00-13.35)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

มีเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่มีเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ตุลาคม 2560
7-9 ต.ค.609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
14-16 ต.ค.609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
21-23 ต.ค.6010,999.-10,999.-10,999.-3,000.-
28-30 ต.ค.609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
พฤศจิกายน 2560
4-6 พ.ย.609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
11-13 พ.ย.609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
18-20 พ.ย.609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
25-27 พ.ย.609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 ธันวาคม 2560
2-4 ธ.ค. 6010,999.-10,999.-10,999.-3,000.-
4-6 ธ.ค. 6010,999.-10,999.-10,999.-3,000.-
9-11 ธ.ค. 6010,999.-10,999.-10,999.-3,000.-
 16-18 ธ.ค. 609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 23-25 ธ.ค. 6010,999.-10,999.-10,999.-3,000.-
30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 6111,999.-11,999.-11,999.-3,500.-
 มกราคม 2561
 6-8 ม.ค.619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 13-15 ม.ค.619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 20-22 ม.ค.619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 27-29 ม.ค.619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 กุมภาพันธ์ 2561
 3-5 ก.พ.619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 10-12 ก.พ.619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 17-19 ก.พ.619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 24-26 ก.พ.619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 มีนาคม 2561
 3-5 มี.ค. 619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 10-12 มี.ค. 619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
 17-19 มี.ค. 619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
24-26 มี.ค. 619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-

 

 

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 •  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 •  ค่ารถบรรทุกขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 •  มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ 15 USD
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 •  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 •  ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด
 •  ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์พม่าอื่นๆ