ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA (FD)

รหัสทัวร์ : MM18FD3DPV
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) « ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) (07.10-08.00)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTELระดับ 3 ดาว

» หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Vintage Luxury Hotel โรงแรมเรือ

» สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ « เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียว

เพิ่ม

เดือนตุลาคม 2560
14-16 ต.ค. 60

21-23 ต.ค. 60

22-24 ต.ค. 60

11,900 บาท

13,900 บาท

12,900 บาท

11,400 บาท
13,400 บาท
12,400 บาท
2,900 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2560
10-12 พ.ย. 60

11-13 พ.ย. 60

18-20 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60

25-27 พ.ย. 60

12,900 บาท12,400 บาท2,900 บาท
เดือนธันวาคม 2560
02-04 ธ.ค. 60

03-05 ธ.ค. 60

09-11 ธ.ค. 60

10-12 ธ.ค. 60

15-17 ธ.ค. 60

16-18 ธ.ค. 60

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 61

13,900 บาท

14,500 บาท

14,900 บาท

13,500 บาท

11,999 บาท

11,999 บาท

15,500 บาท

13,400 บาท

14,000 บาท

14,400 บาท

13,000 บาท

11,499 บาท

11,499 บาท

15,000 บาท

2,900 บาท
เดือนมกราคม 2561
05-07 ม.ค. 61

06-08 ม.ค. 61

12-14 ม.ค. 61

13-15 ม.ค. 61

19-21 ม.ค. 61

20-22 ม.ค. 61

26-28 ม.ค. 61

27-29 ม.ค. 61

11,999 บาท11,499 บาท2,900 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
02-04 ก.พ. 61

03-05 ก.พ. 61

09-11 ก.พ. 61

10-12 ก.พ. 61

16-18 ก.พ. 61

17-19 ก.พ. 61

23-25 ก.พ. 61

24-26 ก.พ. 61

11,999 บาท

11,999 บาท

11,900 บาท

11,900 บาท

11,999 บาท

11,999 บาท

11,900 บาท

11,999 บาท

11,499 บาท

11,499 บาท

11,400 บาท

11,400 บาท

11,499 บาท

11,499 บาท

11,400 บาท

11,499 บาท

2,900 บาท
เดือนมีนาคม 2561
02-04 มี.ค. 61

03-05 มี.ค. 61

09-11 มี.ค. 61

10-12 มี.ค. 61

16-18 มี.ค. 61

17-19 มี.ค. 61

23-25 มี.ค. 61

24-26 มี.ค. 61

30มี.ค.-01เม.ย.61

31มี.ค.-02เม.ย.61

11,900 บาท

11,900 บาท

11,900 บาท

11,900 บาท

11,900 บาท

11,900 บาท

11,999 บาท

11,900 บาท

11,999 บาท

11,900 บาท

11,400 บาท

11,400 บาท

11,400 บาท

11,400 บาท

11,400 บาท

11,400 บาท

11,499 บาท

11,400 บาท

11,499 บาท

11,400 บาท

2,900 บาท
เดือนเมษายน 2561
06-08 เม.ย. 61

07-09 เม.ย. 61

12,900 บาท12,400 บาท2,900 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน AIR ASIA (FD)
 • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
 • (โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

ทัวร์พม่าอื่นๆ