ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM17SL3DPV
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) « ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTELระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

» หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Vintage Luxury Hotel

» สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ « เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการ
วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม
เดือนตุลาคม 2560
05-07 ต.ค. 60

06-08 ต.ค. 60

12-14 ต.ค. 60

11,500 บาท11,000 บาท2,900 บาท
13-15 ต.ค. 60

14-16 ต.ค. 60

12,888 บาท12,388 บาท
19-21 ต.ค. 6011,500 บาท11,000 บาท
20-22 ต.ค. 6012,888 บาท12,388 บาท
21-23 ต.ค. 6013,500 บาท13,000 บาท
22-24 ต.ค. 6012,888 บาท12,388 บาท
26-28 ต.ค. 60

27-29 ต.ค. 60

28-30 ต.ค. 60

11,500 บาท11,000 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2560
03-05 พ.ย. 60

04-06 พ.ย. 60

10-12 พ.ย. 60

11-13 พ.ย. 60

17-19 พ.ย. 60

18-20 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60

25-27 พ.ย. 60

11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
เดือนธันวาคม 2560
01-03  ธ.ค. 60

02-04 ธ.ค. 60

03-05 ธ.ค. 60

13,900 บาท13,400 บาท2,900 บาท
04-06 ธ.ค. 60

07-09 ธ.ค. 60

10-12 ธ.ค. 60

13,500 บาท13,000 บาท2,900 บาท
08-10 ธ.ค. 60

09-11 ธ.ค. 60

13,900 บาท13,400 บาท2,900 บาท
15-17 ธ.ค. 60

16-18 ธ.ค. 60

17-19 ธ.ค. 60

21-23 ธ.ค. 60

22-24 ธ.ค. 60

23-25 ธ.ค. 60

24-26 ธ.ค. 60

11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
29-31 ธ.ค. 6014,500 บาท14,000 บาท2,900 บาท
30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61

31 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61

01-03 ม.ค. 61

14,900 บาท14,400 บาท2,900 บาท
เดือนมกราคม 2561
05-07 ม.ค. 61

06-08 ม.ค. 61

12-14 ม.ค. 61

13-15 ม.ค. 61

19-21 ม.ค. 61

20-22 ม.ค. 61

26-28 ม.ค. 61

27-29 ม.ค. 61

11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
02-04 ก.พ. 61

03-05 ก.พ. 61

09-11 ก.พ. 61

10-12 ก.พ. 61

23-25 ก.พ. 61

24-26 ก.พ. 61

11,900 บาท11,400 บาท2,900 บาท
16-18 ก.พ. 61

17-19 ก.พ. 61

13,900 บาท13,400 บาท
เดือนมีนาคม 2561
01-03 มี.ค. 61

02-04 มี.ค. 61

13,900 บาท13,400 บาท2,900 บาท
03-05 มี.ค. 6113,500 บาท13,000 บาท
09-11 มี.ค. 61

10-12 มี.ค. 61

16-18 มี.ค. 61

17-19 มี.ค. 61

23-25 มี.ค. 61

11,900 บาท11,400 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
 • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน (โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

ทัวร์พม่าอื่นๆ