ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์

รหัสทัวร์ : MM148M3DPV
ทัวร์พม่า 

ทัวร์พม่า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ « สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) โดยเที่ยวบินที่ 8M338

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

» มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ – วิหารชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมินมัณฑะเลย์ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
 SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

» พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
เดือน กรกฎาคม 2560
22-24 ก.ค. 609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
29-31 ก.ค. 609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
เดือน สิงหาคม 2560
05-07 ส.ค. 609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
12-14 ส.ค. 609,999 บาท9,999 บาท9,999 บาท1,900 บาท
19-21 ส.ค. 609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
26-28 ส.ค. 609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
เดือน กันยายน 2560
02-04 ก.ย. 609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
09-11 ก.ย.609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
16-18 ก.ย.609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
23-25 ก.ย.609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท
30ก.ย.-02ต.ค.609,800 บาท9,800 บาท9,800 บาท1,900 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียร์มาร์แอร์เวย์ (8M)
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 2 คืน
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

ทัวร์พม่าอื่นๆ