ทัวร์โมร็อคโค

รหัสทัวร์ : EU62EY11DET
ทัวร์โมร็อคโค

ทัวร์โมร็อคโค

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ « ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  EY405 ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่องบินไปคาซาบลังก้า เที่ยวบิน EY613

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – โมรอคโค – คาซาบลังก้า – ราบัต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนในราบัตโรงแรม ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

» ราบัต – เชฟชาอูน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนในเมืองเชฟชาอูน ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» เชฟชาอูน – โบราณโรมันโวลูบิลิส – เมืองเมคเนส – เมืองเฟซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนในเฟซโรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» เฟซ – อิเฟรน – เออร์ฟอย์ด – มอร์ซูก้า «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักผ่อนค้างคืนโรงแรมกลางทะเลทราย

» เมอร์ซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอด้าจอร์จ วอซาเซท «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนในวอซาเซทโรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» วอซาเซท – มาราเกซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนในมาราเกชโรงแรม ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

» สวนจาร์ดีน มาจอแรล – มัสยิด คูตูเบีย – พระราชวังบาเฮีย – เอซาเวร่า « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนในเมืองเอซาเวร่า ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» เอลจาดีด้า – อ่างเก็บนํ้า – คาซาบลังก้า – จัตุรัสโมฮัมหมัดที่ 5 «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
พักค้างคืนในเมืองคาซาบลังก้าโรงแรม ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 » คาซาบลังก้า – สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 – ดูไบ « บินสู่เมืองดูไบโดยเที่ยวบินที่ EY612 เปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองไทย EY406

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางพักคู่พักเดี่ยว
เพิ่ม
18-28 ตุลาคม69,900.-9,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – คาซาบลังก้า – กรุงเทพฯ โดยอิมิเรทแอร์ ชั้นประหยัด พร้อมภาษีสนามบิน
 • 8 คืน โรงแรมฯ 4-5 ดาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนำเที่ยวตามรายการ
 • บริการไกด์จากประเทศโมรอคโค  ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มระหว่างวัน 2 ขวดเล็ก/ท่าน
 • ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
 • ค่าทิปไกด์ขั้นต่ำ 3$  และคนรถ ขั้นต่ำ 2$ ต่อคน ต่อวัน หรือตลอดทริป 40 USD/ท่าน
 • ค่าทิปคนจูงอูฐ / สำหรับหัวหน้าทัวร์ทิปตามอัธยาศัย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%