ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR3LJ5DST
ทัวร์เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลีใต้

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) « โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อินชอน – ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ – สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม – พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน ( ให้ท่านเล่นสกีและถ่ายรูปแบบจุใจไม่ต้องเร่งรีบ ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YANGJI PINE RESORT SKI VALLEY / JISAN FOREST SKI RESORT / OAK VALLEY SKI RESORT / WELLI HILLI SKI RESORT  หรือ ระดับเทียบเท่า  (พักสกี 1 คืน)

» เรียนกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) – ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า ร้องเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PRIME IN SEOUL HOTEL หรือ L’ART HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

» น้ำมันสนแดง (RED PINE) – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ตลาดอินซาดง – ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – COSMETICS OUTLET – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง – เมนูพิเศษ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PRIME IN SEOUL HOTEL หรือ L’ART HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

» ศูนย์โสมเกาหลี – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ « เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 256019,90019,90019,9005,900
วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 256022,90022,90022,9005,900
วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 256021,90021,90021,9005,900
วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 256020,90020,90020,9005,900
วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 256018,90018,90018,9005,900
วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 256020,90020,90020,9005,900
วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 256021,90021,90021,9005,900
วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 256022,90022,90022,9005,900
วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 256022,90022,90022,9005,900
วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 256021,90021,90021,9005,900
วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 256019,90019,90019,9005,900
วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 256018,90018,90018,9005,900
วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 256019,90019,90019,9005,900
วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 256020,90020,90020,9005,900
วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 256020,90020,90020,9005,900
วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 256020,90020,90020,9005,900
วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 256019,90019,90019,9005,900
วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 256019,90019,90019,9005,900
วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 256019,90019,90019,9005,900
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 256019,90019,90019,9005,900
วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 256020,90020,90020,9005,900
วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 256020,90020,90020,9005,900
วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 256022,90022,90022,9005,900
วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 256023,90023,90023,9005,900
วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 256024,90024,90024,9005,900
วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 256025,90025,90025,9005,900
วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 256026,90026,90026,9006,900
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 256027,90027,90027,9006,900
วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 256128,90028,90028,9007,900
วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 256129,90029,90029,9007,900
วันที่ 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 256128,90028,90028,9007,900
วันที่ 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 256126,90026,90026,9007,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – อินชอน – กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. และนำขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25)

อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,200 บาท /คน/ทริป)
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เกาหลีใต้อื่นๆ