ทัวร์เกาหลีใต้ WINTER LIGHT IN KOREA (KR34)

รหัสทัวร์ : KR30TG5DZG

WINTER LIGHT IN KOREA

สนุกกับการเล่นสกี พักสกีรีสอร์ท 1 คืน

ชมแสงสี Garden of the Morning Calm

เดินทาง : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มต้น 22,900.-

ร่วมฉลองเทศกาล “ตกปลาน้ำแข็ง” 1 ปีมีครั้งเดียว

ที่เที่ยวใหม่!! พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง “คนดัง”

เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ชิม…สตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากไร่

ชมวิวกรุงโซล SEOUL TOWER – สวนสนุก EVERLAND – พระราชวังคยองบกกุง

ถ่ายภาพ 3 มิติ TRICK EYE + ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งสุดชิคตลาดเมียงดง, PAJU OUTLET

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) «

23.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm – สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BEAR TOWN / YANGJI PINE / PHOENIX PARK / ELYSIAN / WELLI HILLI  VIVALDI หรือระดับเดียวกัน

» ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL /PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน

» ศูนยสมุนไพรโสม – น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – COSMETIC – DUTY FREE – GREVIN SEOUL – ตลาดเมียงดง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL /PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน

» ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) «

21.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

มกราคม 2561
01 – 05 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
02 – 06 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
03 – 07 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
04 – 08 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
05 – 09 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
06 – 10 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
07 – 11 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
08 – 12 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
09 – 13 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
11 – 15 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
12 – 16 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
13 – 17 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
14 – 18 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
15 – 19 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
16 – 20 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
17 – 21 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
18 – 22 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
19 – 23 มกราคม 256023,90023,90023,9005,000
20 – 24 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
21 – 25 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
22 – 26 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
23 – 27 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
24 – 28 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
25 – 29 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
26 – 30 มกราคม 256123,90023,90023,9005,000
27 – 31 มกราคม 256122,90022,90022,9005,000
28 ม.ค. –  01 ก.พ. 256122,90022,90022,9005,000
29 ม.ค. –  02 ก.พ. 256122,90022,90022,9005,000
30 ม.ค. –  03 ก.พ. 256122,90022,90022,9005,000
กุมภาพันธ์ 2561
01 – 05 กุมภาพันธ์ 256123,90023,90023,9005,000
02 – 06 กุมภาพันธ์ 256123,90023,90023,9005,000
03 – 07 กุมภาพันธ์ 256122,90022,90022,9005,000
04 – 08 กุมภาพันธ์ 256122,90022,90022,9005,000
05 – 09 กุมภาพันธ์ 256122,90022,90022,9005,000
06 – 10 กุมภาพันธ์ 256122,90022,90022,9005,000
19 – 23 กุมภาพันธ์ 256122,90022,90022,9005,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว